Integritetspolicy GoBraapGoBraap tillhandahåller en app och en hemsida för administration, planering, incheckning och betalning av körtid på crossbanor (nedan ”Tjänsten”). Tjänsten tillhandahålls av GoBraap AB, org nr 559376-5000. Klubbar och banor får genom Tjänsten ett bra verktyg för att hantera körtider, incheckning och betalning. Crossförare kan genom Tjänsten enkelt och smidigt planera sina pass, checka in och betala.


Personuppgifter

De personuppgifter som behandlas i Tjänsten är:

- Kontaktuppgifter (namn, telefonnummer och e-postadress)

- Information om förarlicens (personnummer och SVEMO-licens)

- Användarinformation som användaren själv väljer att lämna kopplat till sin profil

- Cookie-data

- Information om användarens webbläsare, enhet och ip-adress


Personuppgifterna behandlas för att Tjänsten ska fungera på avsett sätt och för att GoBraap ska kunna fullgöra sin del av avtalet med användaren.


Utöver det som anges ovan, behandlar GoBraap även följande uppgifter:

- information om användarens aktivitet

- information om användarens bokningar

- hur appen används

- tidigare köp


Syftet med denna behandling är att kunna ge en bra användarupplevelse, service och support samt att tillhandahålla intressanta erbjudanden och annonser. GoBraap använder även uppgifterna för att hantera kundrelationen med användaren och för att få information för att utveckla Tjänsten. GoBraap har ett berättigat intresse att behandla dessa uppgifter för att Tjänsten ska vara relevant och utvecklas i enlighet med användarnas behov och önskemål. Det är också en del i marknadsföringen och att bygga goda och relevanta relationer med användarna.


Vid betalning kan tillhandahållaren av vald betalningslösning även hantera andra personuppgifter som är nödvändiga för betalningen. GoBraap sparar dock inte dessa uppgifter i Tjänsten. Detsamma gäller vid användning av andra tredjepartsleverantörers tjänster, t ex genom länkar till andra plattformar. Kontrollera respektive leverantörs villkor avseende personuppgifter.


En del av Tjänsten består i att underlätta för klubbar och föreningar att korrekt rapportera antal deltagare på träningar och tävlingar, bl a för att kunna söka offentligt stöd till ungdomsidrott. I detta sammanhang är GoBraap personuppgiftsbiträde och behandlar personuppgifter för att kunna tillhandahålla denna tjänst till klubbarna och föreningarna. Det handlar här om kontaktuppgifter, personnummer och uppgifter om deltagande i olika aktiviteter i enlighet med vad respektive myndighet kräver.


Profilering

Som en del i att utveckla Tjänsten och se till att den motsvarar användarnas förväntningar, analyserar GoBraap hur användarna nyttjar Tjänsten och dess olika funktioner, s k profilering. För att neka profilering, kontaktasupport@gobraap.se.


E-postutskick

GoBraap skickar ut nyhetsbrev till sina användare med information om updateringar eller förändringar i Tjänsten, erbjudanden från GoBraap och samarbetspartners. Avsluta prenumerationen genom att följa länken i slutet av e-postmeddelandet.


Personuppgiftsansvarig

GoBraap är personuppgiftsansvarig för den information som användarna fyller i och dessa uppgifter hanteras i enlighet med denna integritetspolicy.


Personuppgiftsbiträde

GoBraap kan även hantera personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde till klubbar och föreningar. I dessa fall finns personuppgiftsbiträdesavtal, men all GoBraaps behandling följer ändå denna integritetspolicy.


Säkerhet

GoBraap sparar personuppgifterna på säkra servrar och vidtar de säkerhetsåtgärder som rimligen kan begäras för att skydda uppgifterna från förvanskning och obehörig åtkomst. Användaren ansvarar dock för skälva överföringen av uppgifter till GoBraap och även för sin egen säkerhet med avseende på hantering av lösenord och liknande.


Utlämnande av personuppgifter

Ibland behöver GoBraap använda tjänster från tredje part för att Tjänsten ska fungera. I den utsträckning personuppgifter lämnas ut till tredje part, sker det enligt personuppgiftsbiträdesavtal och endast i den omfattning och i enlighet med de syften som anges i denna integritetspolicy. GoBraap säljer aldrig personuppgifter till någon utomstående part.


Nedan följer en lista på tredjepaartsleverantörer som GoBraap använder för Tjänsten:


- Drift av applikation och databas (Microsoft Azure)

- Supporthantering (Zendesk)

- Användarkommunikation (Intercom, Mailchimp,)

- Visning av annonser (Google DFP)

- Webbplats- och Appanalys (Google Analytics, Amplitude)

- Interna stödsytem för hantering av klubbrelationer (Box, Trello, Upsales)

- SMS-funktionen (SMS-teknik och Supertext)

- Faktureringsfunktionen (Billogram)

- Videofunktionen (JWPlayer)


Överföring till tredje land

GoBraaps data sparas på servrar som finns inom EU/EES eller annat land som godänts av EU-kommissionen.


För det fall data överförs till tjänsteleverantör i tredje land, följer GoBraap gällande regler avseende överföringen, säkerställande av skyddsnivå och säkerhet.


Rensning av uppgifter

GoBraap sparar bara personuppgifter så länge de behövs för de syften som anges i denna integritetspolicy. Användare som anser att behandlingen är felaktig eller vill korrigera eller radera uppgifter, kan kontaktasupport@gobraap.se.


Ändringar

GoBraap kan av olika anledningar behöva göra ändringar i denna integritetspolicy. Ändringar träder i kraft 30 dagar efter att de publicerats. Ändringar som är nödvändiga enligt lag träder dock i kraft med omedelbar verkan